Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

Usuwanie azotanów z wody

Występowanie azotanów w wodach naturalnych jest spowodowane głównie stosowaniem nawozów azotowych, a także z powodu zanieczyszczenia wody ściekami. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 19 listopada 2002r. na temat warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, określa maksymalne stężenie azotanów na poziomie 50 mg/l. Azotany mogą być szkodliwe dla zdrowia. Przekształcone w azotyny, reagują z aminami w układzie pokarmowym wytwarzając rakotwórcze nitrozoaminy.

Usuwanie azotanów z wody można przeprowadzić dwiema metodami:

  • poprzez odazotowanie biologiczne,
  • za pomocą wymiany jonowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia