Nasz cel to zapewnienie najwyższej jakości wody

Dezynfekcja wody

Woda pitna powinna być pozbawiona substancji chorobotwórczych. Dlatego wody naturalne zawierające bakterie i wirusy muszą być poddane dezynfekcji. Woda jest też jednym z podstawowych składników wielu produktów spożywczych. Zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody ma podstawowe znaczenie dla jakości produktu finalnego. Przykładem może być przemysł piwowarski, roz1ewnie napojów, przemysł mięsny, owocowo-warzywny itp.

Dezynfekcji wymaga także woda do basenów kąpielowych oraz do obiegów chłodniczych.

Dezynfekcja wody polega na zniszczeniu bakterii znajdujących się w wodzie lub usunięciu ich w takim stopniu, aby spożywana woda lub produkty żywnościowe wytwarzane przy jej użyciu nie mogły być źródłem powstawania chorób.


Dezynfekcja może być przeprowadzona za pomocą:

 • naświetlenia wody promieniami ultrafioletowymi,
 • chlorowania,
 • ozonowania,
 • ultrafiltracji.

1. Dezynfekcja wody za pomocą ultrafioletu.

Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym jest metodą dezynfekcji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego.


1.1. Światło UV.

Światło ultrafioletowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym o długości fali 100-400 nm. Jest to zakres światła niewidzialnego składający się z trzech przedziałów UV-A, UV-B, UV-C. Przedział UV-C o zakresie od 200 do 280 nm jest odpowiedzialny za bakteriobójcze oddziaływanie ultrafioletu na drobnoustroje. Działanie bakteriobójcze polega na absorbowaniu światła UV-C przez strukturę DNA drobnoustrojów. Stosując odpowiednio dobrany czas i natężenie promieniowania UV można całkowicie zniszczyć drobnoustroje poprzez destrukcje ich DNA. Poszczególne drobnoustroje posiadają różną odporność na działanie ultrafioletu. Dla zniszczenia określonych drobnoustrojów podawane są wielkości dawki UV w mJ/cm2.

Skuteczność dezynfekcyjna zależy od skażenia mikrobiologicznego wody przeznaczonej dla dezynfekcji. Zwykle określa się ją dla bakterii wskaźnikowych, czyli dla Escherichia Coli (E.Coli). Dla potrzeb dezynfekcji wody pitnej w wodociągach zwykle przyjmuje się skuteczność dla e. coli na poziomie 99,9%.

Dawka dobierana jest w zależności od zastosowań. Skuteczność światła UV maleje w funkcji odległości lampy UV i zależy od parametrów fizycznych naświetlanego ośrodka (barwa, zawiesina, mętność).


2. Chlorowanie wody.

Chlorowanie jest najtańszym i najbardziej popularnym sposobem dezynfekcji. Bakterie niszczy się działając na wodę związkami chloru lub czystym chlorem gazowym. Powstają przy tym podchloryny - jako czynny związek w odkażaniu wody. Najbardziej popularnym środkiem stosowanym do dezynfekcji jest roztwór podchlorynu sodu-NaOCl. Dawka chloru powinna być dobierana odpowiednio do jakości wody.

Do przygotowywania i dawkowania roztworu służą chloratory.

Chlorator składa się z:

 • przeponowej pompy ssąco-tłoczącej z silnikiem,
 • polietylenowego zbiornika na roztwór podchlorynu sodowego,
 • przewodu zasysającego zawarty w zbiorniku roztwór dezynfekujący,
 • przewodu odprowadzającego.

Chlorator powinien być instalowany w osobnych pomieszczeniach wyposażonych w wentylację i możliwie najbliżej odbiornika, do którego ma być wtłaczany roztwór podchlorynu sodowego. Ubocznym skutkiem dezynfekcji wody chlorem jest pogorszenie jej zapachu i smaku, dlatego zwracamy Państwa uwagę na włąściwy dobór urządzeń i stałą kontrolę zużycia preparatów.


3. Dezynfekcja wody metodą ozonowania.

Ozonowanie polega na przepuszczaniu przez wodę powietrza nasyconego ozonem O3 (tlenem trójatomowym). Ozon wytwarzany jest w specjalnych urządzeniach zwanych ozonatorami (generatorami ozonu). Produkcja ozonu oparta jest na zasadzie cichego, elektrycznego wyładowania w zmiennym polu wysokiego napięcia, które oddziaływuje na strumień czystego, suchego tlenu lub powietrza z otoczenia. Stacja ozonowania wody składa się z urządzeń do wytwarzania ozonu (ozonatorów) oraz zbiorników kontaktowych służących do wprowadzania ozonu do dezynfekowanej wody. Mieszanie ozonu z dezynfekowaną wodą odbywa się w zbiorniku absorbcyjnym (absorberze).

Jako podstawową, powszechnie obowiązującą zasadę przyjęto następujące wymaganie: uzyskać najwyższy stopień dezynfekcji wody pitnej, stężenie ozonu resztkowego w ilości 0,4 mg/dm3 musi być utrzymywane przez okres >4 minut.

Ozon posiada wiele zalet, które wykorzystuje się w uzdatnianiu wody:

 • podczas wstępnego ozonowania wpływa na poprawę koloru i smaku wody,
 • powoduje zniszczenie drobnoustrqj6w znajdujących się w wodzie,
 • w czasie ozonowania zasadniczego utlenieniu ulegają zanieczyszczenia śladowe takie jak pestycydy i substancje powierzchniowo czynne (detergenty),
 • ozon powoduje biologiczną dezintegrację substancji organicznych, które z kolei na biologicznie aktywnym filtrze ulegają dalszemu rozpadowi na CO2 i wodę.

Dezynfekcję wody metodą ozonowania stosuje się najczęściej w odniesieniu do wody basenowej, a także w przypadku takich obiektów jak delfinaria lub duże akwaria. Ozon stosuje się także do oczyszczania ścieków np. substancji powierzchniowo- czynnych (detergentów) z pralni.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą preparatów do:

wody kotłowej
instalacji p.poż.
wody pitnej
wież chłodniczych
instalacji c.o.
basenu
wody lodowej
zwalczania mikroorganizmów
oczyszczalni ścieków
odkamieniania czyszczenia